Tuesday, January 31, 2006

Welcome to Eternity !

! آری آری
تا برگ سبز هست زندگی بايد کرد

Friday, January 27, 2006

خداااااااااااااايا ! مگه من چه گناهی به درگاهت مرتکب شدم که ضايم نمی کنی !!؟؟؟

Monday, January 09, 2006

C'est Hiver !

!ای آسمان
! ای آآآآآآآآآآآآآآآآآآسمان
...
! ااااااااااااااای آسمان
...
..
! ااااای آآآآآسمان
.
.
.
!ای آسمان
.
.
!ایول

Friday, January 06, 2006

Answer Blog

در حال حاضر پاسخگويی مقدور نمی باشد »
«لطفاً پس از شنيدن صدای بوق پيغام خود را بفرماييد
!بــــــــــــوق

Monday, January 02, 2006

Do u mind ?

در راستای طرح عدالت تصميم گرفته شد که بجای ما ، کعبه 7 دور بچرخد