Wednesday, May 17, 2006

Handsfree !

از لحاظ لغوی ، مسئول يعنی کسی که هيچ وقت نمی توانيد او را مورد سؤال يا بازخواست قرار بديد

Tuesday, May 16, 2006

iPOD!


!!من که هرچی فکر ميکنم نميفهمم انگيزش چی بوده ؟

Monday, May 08, 2006

Bookworm

نميدونيد چه حالی ميده فخر فروشی وقتی که بخاطر ترافيک نمايشگاه از پل مديريت تا تجريش با ايمان پياده بیاييد و برای بنزها و بی ام دبليوهای آشغالی که مثل دراز گوش در گل گير کرده اند به نشانه دوستی دست بلند کنيد و ديگه اينکه يکی از دوستان دعوت آشغال افتخار شاگردی استاد شجريان رو رد کنه و برای آواز به پيش استاد محمدرضا لطفی بره