Friday, April 20, 2007

UNFORGIVEN

ديروز ديدم آن فيلم را
که ميگويند فروشش به ميليارد هم رسيده است
خنديدم و گريستم
خنديدم از آن جهت که گفتارشان خنده دار بود
و گريستم از آن جهت که دانستم
هنوز هم ميتوان را خنداند
چرا که خنده کمک ميکند فراموش کنم
حتی خاطره نشريات 10 سال قبل را

***